Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online BPM Services.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt de eenmanszaak Online BPM Services., gevestigd te Velden, Burgesmeester van Deelensingel 60, 5941 BD, aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘ondernemers’ bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf; privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen (maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma).
1.3 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid: Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) koper, opdrachtgever, etc. in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.
1.4 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.6 Indien enige bepaling in de tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.
1.7 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten en industriële eigendom

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod of offerte bindend.
2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3 Elk aanbod bevat alle informatie die relevant is voor het bepalen van de rechten en plichten van cliënt bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer.
2.4 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal en/of toepassingsvoorbeelden maken geen deel uit van de overeenkomst.
2.5 Elk aanbod of offerte van opdrachtnemer is gebaseerd op levering of dienstverlening onder normale omstandigheden.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.
3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod of het uitbrengen van de offerte, opdrachtnemer moet hebben bereikt.
3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van opdrachtnemer. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld beschouwd.
3.4 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door cliëntopdrachtnemer pas nadat dit, voor zover, schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat, voor zover,opdrachtnemer met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.
3.5 Heeft in het onder 3.4 genoemde geval de bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen nadat de opdracht of de bevestiging daarvan opdrachtnemer heeft bereikt en is evenmin door opdrachtnemer binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.6 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en opdrachtnemer hebben bereikt. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.7 Opdrachtnemer heeft het recht te volstaan met mondelinge aanvaarding van een opdracht. De bestaande inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval volgens de regels van het Nederlandse bewijsrecht vastgesteld.
3.8 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet.
3.9 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging niet heeft plaatsgevonden is cliënt gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden.
3.10 Indien een overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en garandeert opdrachtnemer een veilige webomgeving. Voor elektronische betalingen neemt opdrachtnemer passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4: BPM berekeningen/aangiftes

4.1 Indien namens opdrachtnemer een BPM aangifte word gemaakt, is dit met specialsme gemaakt noch zijn er voorwaarden bepaalde het volgende: a. De client is zelf verantwoordelijk de BPM aangifte goed door te nemen. b. Online BPM Services is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele naheffingen. c. Online BPM Services is op geen enkele manier aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens in de BPM aangifte. d. Online BPM services is op geen enkele manier aansprakelijk voor opties die niet correct zijn ingevuld 1.     In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o   de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

o   de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

o   gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

o   u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

o   de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

o   schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.     Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.     De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4.     De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5.     De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6.     De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7.     Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8.     Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9.     De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10.  U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Online BPM Services staat voor lage BPM berekeningen. Echter beperkt dit zich tot de middelen die wij hebben.